Regulamin www.cars4me.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Cars4me.pl prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy P.P.H.U. „KRIS” Krystyna Curyło, ul. Jaśminowa 6/1, 35-604 Rzeszów, w ramach świadczonych usług przez Wypożyczalnię Samochodów pod nazwą Cars4me.pl. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Stronami umowy najmu samochodu są:
  1. Wynajmujący – Krystyna Curyło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy P.P.H.U. „KRIS” Krystyna Curyło 35-604 Rzeszów, ul. Jaśminowa 6/1
  2. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna. 
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy. 

II. Warunki umowy

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport. 
 2. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria. 
 3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym. 
 4. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 i 2, wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu.
 5. Wynajęty pojazd nie może być wynajmowany lub odstąpiony innej osobie fizycznej lub prawnej bez pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może być oddany przez Najemcę do użytkowania osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierującemu pojazdem. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie zgody do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginału dokumentów potwierdzających spełnienie przez tą osobę kryteriów, które przewiduje regulamin.
 6. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w § 5 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję. 
 7. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz procedury postępowania w przypadku awarii, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu były przestrzegane również przez osoby upoważnione przez niego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, oraz zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.
 8. Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione ma prawo do kontrolowania w godzinach 08.00 – 20.00 sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 9. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego lub serwisu gwarancyjnego.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przewożone, zgubione, pozostawione w pojeździe.
 11. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty za korzystanie z dróg płatnych, mandaty, opłaty parkingowe) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu. 

III. Czas najmu pojazdu.

 1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu samochodu. 
 2. Wynajmujący wynajmie Najemcy pojazd zgodnie z okresem wskazanym w umowie najmu. Okres najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 
 3. Przedłużenie czasu najmu możliwe jest po otrzymaniu płatności z góry za kolejny ustalony z góry okres najmu oraz po potwierdzeniu możliwości przedłużenia najmu przez Wynajmującego.

IV. Wydanie i zwrot auta.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Najemcy sprawnego technicznie auta z pełnym zbiornikiem paliwa, jednym kompletem kluczy wraz ze sterownikiem alarmu (jeżeli jest). Najemca odbierający auto potwierdza powyższy stan.
 2. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z pełnym bakiem. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.
 3. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 4. Zwrot pojazdu nastąpi w miejscu wydania pojazdu lub w innym ustalonym i potwierdzonym przez Wynajmującego w godzinach pracy oddziału pon. – pt. 09.00 – 17.00, sob. 09.00- 14.00.
 5. W przypadku zwrotu w innym miejscu niż uprzednio ustalone z Wynajmującym klient zobowiązuje się opłacić Wynajmującemu koszt dojazdu do nowego miejsca odbioru według cennika Cars4me.pl .
 6. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu. 
 7. Samowolne przedłużanie najmu o ponad 59 minut powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę. 
 8. Zwrot pojazdu nastąpi po uprzednim ustaleniu przez strony godziny i miejsca jego odbioru wyłącznie pracownikowi/przedstawicielowi Wynajmującego. W przeciwnym wypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnione w późniejszym terminie uszkodzenia. W przypadku zwrotu pojazdu brudnego weryfikacja jego stanu nastąpi w ciągu 48 godzin, o wyniku Najemca zostanie powiadomiony telefonicznie.
 9. Niezależnie od powyższego Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu od Najemcy. W przypadku stwierdzenia używania pojazdu z naruszeniem postanowień umowy najmu, regulaminu, przepisów prawa lub zasad prawidłowego korzystania z pojazdu, wszelkie koszty odbioru auta ponosi Najemca.
 10. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje oprócz utraty kaucji, naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości kaucji za każdą kolejną dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie. 
 11. Nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

V. Używanie auta.

 1. Najemca zobowiązuje się do używania auta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, w aucie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 2. Najemca zobowiązany jest do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, zaświadczenie o wynajęciu samochodu). 
  2. stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, 
  3. korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, 
  4. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, 
  5. każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad, 
  6. wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek, 
  7. każdorazowo po zakończeniu jazdy – zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego (w przypadku wyjazdu za granicę Polski) oraz kompletu kluczyków poza samochodem, 
  8. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 
 3. Najemcy zabrania się:
  1. prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość 
  2. przekraczania dopuszczalnej prędkości 
  3. palenia tytoniu w samochodzie 
  4. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego 
  5. przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy 
  6. uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów 
  7. przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa. 
  8. przewozu zwierząt (dopuszcza się możliwość przewozu zwierząt pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu przed zabrudzeniami i uszkodzeniami)
  9. używania samochodu poza granicami Unii Europejskiej
  10. na podnajem
  11. niezgodnie z przeznaczeniem w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach
  12. wbrew obowiązującym przepisom prawa
  13. do wjazdu na obszary geograficzne objęte klęską żywiołową
 4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca traci kaucję za dany samochód. 
 5. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt.4. 
 6. Najemca zobowiązany jest zwrócić Auto kompletne i w stanie w jakim je wynajął, wyłączając naturalną eksploatacje pojazdu.

VI. Awarie/wypadki

 1. W przypadku awarii lub kradzieży samochodu w czasie okresu wynajmu Najemca/Kierujący pojazdem ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Najemca jest zobowiązany do przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu, miejsca postoju. Najemca / Kierujący nie jest upoważniony do naprawiania / zlecania napraw bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 2. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. 
 3. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer 733 66 44 44 lub 733 56 44 44.
 4. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód. 
 5. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy. 
 6. W przypadku kradzieży samochodu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek nie zabezpieczenia samochodu, tj. nie zamknięcia samochodu i nie uruchamianie alarmów oraz blokad), kaucja przepada. 
 7. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w skutek awarii pojazdu, uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kradzieży pojazdu.
 8. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w okresie najmu.
 9. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej. 

VII. Obowiązki Wynajmującego

 1. W przypadku gdy awaria techniczna nie powstała z winy Najemcy / Kierującego, Wynajmujący w miarę możliwości udostępni Najemcy inny pojazd jednakże okres najmu nie może przekraczać terminu wskazanego w umowie § 3.4. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Wynajmujący nie pobiera od Najemcy opłat.
 2. Samochód zastępczy nie przysługuje Najemcy w przypadku:
  1. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, Kierującego lub osoby upoważnionej przez Najemcę.
  2. unieruchomienia samochodu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
  3. utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków do samochodu, tablic rejestracyjnych
  4. wszelkich szkód parkingowych, aktów wandalizmu

VIII. Opłaty, kaucja, opłaty dodatkowe i kary umowne

 1. Opłata za okres trwania umowy najmu jest pobierana z góry według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy, chyba że strony umowy ustaliły inaczej
 2. Wszystkie ceny, opłaty oraz wysokość kaucji są wyszczególnione w cenniku oraz na stronie internetowej: www.cars4me.pl
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania wynajętego samochodu przez Najemcę.
 4. Najemca zobowiązuję się pokryć koszty związane z likwidacją szkód powstałych w pojeździe bądź związanych z utratą pojazdu w wysokości 2000zł w przypadku konieczności usunięcia szkód z polisy ubezpieczeniowej do kwoty wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda nie jest objęta polisą.
 5. Kara umowna za spowodowanie szkody wynosi 2000zł. Wszelkie szkody w pojeździe do 2000zł pokrywa najemca. Najemca może zostać zwolniony z kary umownej i kosztów usunięcia szkód z polisy ubezpieczeniowej i ponoszenia odpowiedzialności za szkody do 2000zł po wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia liczonego wg osobnych stawek dobowych.
 6. Kara umowna w przypadku samochodów sportowych wynosi 15000zł. Wszelkie szkody w pojeździe do 15000zł pokrywa najemca
 7. Najemca ponosi opłaty dodatkowe w przypadku: 
  1. wydania samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 60 zł. 
  2. zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 60 zł . 
  3. wydanie samochodu na lotnisku w Jasionce -60zł
  4. zwrot samochodu na lotnisku w Jasionce -60zł
  5. podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Rzeszowa, w zależności od odległości 60zł
  6. wynajęcie fotelika dla dziecka od 9-36 kg, za dobę wynajęcia – 10zł
  7. zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie –30 zł.
  8. zwrot brudnego samochodu – bus 50zł z zewnątrz, 100zł wewnątrz, pranie tapicerki 600zł
  9. przekroczenia limitu kilometrów –0,25 zł/ za każdy przekroczony kilometr, samochody sportowe 2zł/km
  10. opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 123 zł brutto.

IX. Szkody

 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę. 
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
  1. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, 
  2. szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa, 
  3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji, 
  4. odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy 
  5. zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu, 
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za: 
  1. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – 800 zł., 
  2. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – 500 zł., 
  3. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu – 500zł., 
  4. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł., 
  5. złamanie zakazu palenia tytoniu samochodzie – 500 zł., 
  6. zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 200 zł., 
  7. zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 zł., 
  8. utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 3000 zł. 
  9. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 10.000 zł., 
  10. dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego –koszt oryginalnych części wraz z wymianą –nie mniej niż 3000 zł., 
 4. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.cars4me.pl są cenami brutto. 
 2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową. 
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.). 

Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem oraz warunkami wynajmu samochodu oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.

Do pobrania w wersji PDF oraz DOC

Upoważnienie pracownika do wynajmu do pobrania PDF oraz DOC